Ko vas obišče inšpektor – uporaba nelegalne programske opreme

Nadzor nad zakonitostjo uporabe programske opreme vrši Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Inšpektorji v primeru kršitve izrečejo opozorila, opomine ali globe, sprožijo pa lahko tudi kazenski pregon. Kršitelje lahko odškodninsko terjajo tudi avtorji programskih rešitev, katerih programska oprema se nelegalno uporablja.

Nadzor nad uporabo legalne programske opreme vrši Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Temelj njegovega delovanja predstavlja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), pri čemer veljajo za računalniške programe naslednje avtorske pravice: pravica reproduciranja (pod kakšnimi pogoji se lahko računalniški program uporablja), pravica distribuiranja (na kakšen način se računalniški program lahko prodaja oziroma prenaša od uporabnika na uporabnika) in pravica dajanja v najem (avtorju podeljuje izključno pravico dajanja računalniškega programa v najem).[1]

Tržni inšpektorat izvaja dve skupini pregledov in sicer preglede na podlagi prijave ter redne preglede skladno z letnim planom dela, ki temelji na metodi slučajnega izbora inšpecirancev.
V skladu z letnim planom so tržni inšpektorji v oktobru in novembru 2012 izvedli poostren nadzor spoštovanja avtorskih pravic na računalniškem področju po celotni Sloveniji. V času akcije je bilo pregledanih 61 gospodarskih subjektov. Po metodi slučajnega izbora je bilo pri njih pregledanih 463 računalnikov in evidentiranih 1640 računalniških programov, ki so jih uporabniki pri svojem delu uporabljali. Izmed vseh evidentiranih programov posamezni gospodarski subjekti niso dokazali (niso mogli predložiti ustreznih dokazil) zakonite uporabe za 112 (6,8 %) programov. Od 61 pregledanih gospodarskih subjektov je bilo 32 (49,2 %) subjektom dokazana nezakonita uporaba vsaj enega računalniškega programa.

Inšpeciranec lahko v času trajanja inšpekcijskega postopka odpravi ugotovljene nepravilnosti. Sankcije, ki jih v primeru pregleda izrekajo tržni inšpektorji, so upravna opozorila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) ter upravne odločbe, s katerimi je subjektom naloženo, da kršitev odpravijo (da legalizirajo nelegalen program, ali pa ga odstranijo iz računalnika). V prekrškovnem postopku pa tržni inšpektorji na podlagi Zakona o prekrških (ZP-1) izrekajo prekrškovna opozorila, opomine in globe. Poleg denarne kazni, ki lahko doleti podjetje, velja opozoriti, da grozi v primeru, ko gre za kršitve, ki predstavljajo kazniva dejanja uporabnikom, tudi kazen zapora do 8 let.

Po podatkih tržnega inšpektorata Republike Slovenije, primerjava podatkov za zadnjih 10 let nadzora, še vedno kaže trend upadanja kršitev pri številu subjektov, ki nezakonito uporabljajo vsaj en računalniški program in glede števila nezakonito uporabljenih programov. Ker je ugotovitev inšpektorata ta, da je še vedno veliko število kršiteljev, napoveduje, da bo tovrstni nadzor opravljal tudi v bodoče.
V zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora se pojavlja vprašanje, kakšne pravice in pooblastila ima inšpektor pri izvajanju nadzora. Pooblastila inšpektorja ureja Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS 43/2007 s spremembami). Ta v 19. členu določa, da ima pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, itd.

Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila in brez dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte, na zemljišča in parcele ter k opremi in napravam. Če zavezanec brez upravičenih razlogov ne dovoli vstopa v prostore ali objekte, kjer se dejavnost opravlja, ima inšpektor pravico vstopiti v prostor mimo volje zavezanca ob pomoči policije. Stroške vstopa in morebitno škodo, ki pri tem neizogibno nastane, nosi zavezanec. Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor ali če tak odpor pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.

Pri pregonu uporabe nelegalne programske opreme je aktivna tudi organizacija BSA – Business Software Alliance. Gre za neprofitno panožno združenje, osnovano z namenom pomagati uresničevati cilje panoge ponudnikov programske opreme in njenih partnerjev na področju strojne opreme. Delovanje BSA je usmerjeno k zaščiti pravic intelektualne lastnine ponudnikov programske opreme, uveljavljanju zakonodaje s področja avtorskih pravic programske opreme in spodbujanju skladnosti.[2] BSA svoje poslanstvo uresničuje s pristopom t.i. skrivnega kupca (Mystery Shopping) v kateri s strani BSA poslani kupec pri ponudnikih programske opreme ugotavlja ali ti ponujajo programsko opremo s katero zakonito razpolagajo.

Združenje zastopa 100 svetovnih podjetij, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem programskih rešitev. V primeru, ko združenje ugotovi, da je prišlo do kršitve avtorskih pravic njenih članov, o tem obvesti oškodovano podjetje. Oškodovano podjetje ima v takem primeru, ko njegovo programsko opremo trgovec namesti in proda nelegalno, pravico do odškodnine v višini do 3-kratne vrednosti neupravičeno nameščenega programa. Prav tako lahko sproži kazenski postopek, saj gre za kaznivo dejanje kršitve materialnih avtorskih pravic.[3]

[1] Podatki vzeti iz spletne strani: http://www.ti.gov.si/si/storitve/s_cim_se_ukvarjamo/aktualna_porocila/2012_12_27_racunalniski_programi/

[2] Več o združenju glej: http://ww2.bsa.org/country.aspx

[3] Vir: ww2.bsa.org

Foto: Pixabay