Odprla sta se dva najboljša kredita v zadnjem času!

Potrebujete finančna sredstva za obratovanje ali za realizacijo vaše ideje? Slovenski podjetniški sklad je odprl po našem mnenju dva najboljša kredita v zadnjih letih – BREZOBRESTNI kredit P7C in garancijo za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 Plus 2021!

P7C 2021 kredit za blažitev posledic epidemije COVID-19

Višina financiranja:

Stranke lahko pri tem razpisu zaprosijo za kredit v znesku med 5.000 EUR – 100.000 EUR.

Ročnost kredita:

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita:

Lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera:

Je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka efektivni obrestni meri

Zavarovanje:

 • za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
 • za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov (SPS).

Vstopni pogoji:

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas
 • na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti FURSu
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • Ne sme delovati v eni izmed prepovednih dejavnosti (klasične prepovedane dejavnosti na SPS)            

Upravičeni stroški:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Oddajni roki:

22. 04. (samo agencije), 20. 05. in 10. 06. 2021

P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen razpisa

Produkt P1 plus je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj mikro, malih in srednjih podjetij preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je omogočanje olajšanega postopka financiranja zaradi garancije SPS-a ter cenejšega financiranja, ki je rezultat subvencije obrestne mere.

 • Garancija za bančni kredit:

SPS izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih najamejo MSP pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja.

 • Subvencija obrestne mere:

Vsak kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker SPS subvencionira tudi obrestno mero.

Vstopni pogoji:

Prijavijo se lahko podjetja, ki spadajo v spodaj omenjene kategorije.

 • mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih,
 • poslovne enote organizirane kot d.o.o., s.p., zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu,
 • na Bisnode (Gvin) dosegati bonitetno oceno vsaj D2.

Upravičeni stroški:

Za pridobitev garancije in znižane obrestne mere so upravičeni naslednji stroški:

INVESTICIJSKA VLAGANJA:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.

OBRATNA SREDSTVA:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na del in stroški prehrane med delom).

Podrobneje so upravičeni stroški definirani v dokumentu razpisa P1 plus.

Ne veste, kako se prijaviti na določen razpis?

Brez skrbi! Mi vam svetujemo in vas peljemo skozi celoten proces priprave vloge in dokumentacije za prijavo na razpis za finančna sredstva.

V kolikor se vam porajajo vprašanja ali potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije, nas lahko kontaktirate na razpisi@eudace.eu ali telefon 041 755 678.

Lep pozdrav!

Ekipa Eudace