»Prepovedani« posli med povezanimi osebami (Novela ZFPPIPP-G)

S spremembo, ki jo v stečajni zakon prinaša novela ZFPPIPP-G (ta začne veljati 25.04.2016) se obdobje izpodbojnosti pravnih poslov, ki jih je oseba katera je v osebnem stečaju, podaljšala iz treh na pet let. Predmet izpodbijanja so tako posli z ožje povezanimi fizičnimi osebami kot tudi s povezanimi pravnimi osebami.

Insolventnost in izpodbojna dejanja po ZFPPIPP

Z vidika varstva upnikov so pomembna predvsem pravila o izpodbojnosti pravnih dejanj dolžnika (391. člen ZFPPIPP). Po določbah 271. člena ZFPPIPP so izpodbojna tista pravna dejanja stečajnega dolžnika, ki so izvedena v obdobju izpodbojnosti in je posledica takega dejanja zmanjšanje čiste vrednosti premoženja stečajnega dolžnika tako, da zaradi tega drugi upniki lahko prejmejo plačilo svojih terjatev v manjšem deležu, kot če dejanje ne bi bilo opravljeno (objektivni pogoj izpodbojnosti), ter če je oseba v korist katere je bilo tako dejanje opravljeno, takrat ko je bilo opravljeno vedela ali bi morala vedeti za dolžnikovo insolventnost (subjektivni pogoj izpodbojnosti).

Obstoj subjektivnega pogoja izpodbojnosti je potrebno dokazovati, razen v primerih, ki jih določa 391. člen ZFPPIPP, po katerem velja, da se ta, v primeru, ko pre za povezane osebe šteje za izpolnjenega. Novela ZFPPIPP-G (Uradni list RS, št. 27/2016) je nabor oseb za katere velja, da je pri sklepanju poslov z njimi izpolnjen subjektivni pogoj izpodbojnosti razširila. Tako so izpodbojni pravni posli, ki jih stečajni dolžnik v osebnem stečaju sklene v zadnjih petih letih preden je osebni stečaj uveden in sicer z osebami, ki jim zakon daje status ožje povezane osebe, ter z gospodarskimi družbami s katerimi so v odnosu povezanosti (ter za povezane družbe s temi družbami, kakor jih določa 571. člen ZGD-1).

Novosti, ki jih za povezane osebe in povezane družbe določa novela ZFPPIPP-G

Položaj ožje povezane osebe ima v skladu z 18. členom ZFPPIPP oseba, ki je s stečajnim dolžnikom v enem od naslednjih razmerij in sicer:

  • zakonec ali z zakoncem izenačene osbe,
  • otrok ali posvojenec (tudi polnoletni),
  • polnoletni otrok ali posvojenec,
  • starši ali posvojitelji,
  • bratje in sestre,
  • oseba, ki z njo živi v skupnem gospodinjstvu, ter
  • druga oseba brez polne poslovne sposobnosti in ji je dodeljena v skrbništvo.

Poleg navedenih oseb so izpodbojni posli, ki jih stečajni dolžnik sklene z ali v dobro pravne osebe v kateri ima (v času sklepanja pravnega posla) sam ali z njim ožje povezane osebe posamično ali skupno petindvajset odstotni delež v kapitalu ali petindvajset odstotni delež glasovalnih pravic ali pravico imenovanja ali odpoklica zastopnika take osebe.

Enake posledice, torej izpolnitev subjektivnega pogoja izpodbojnosti, doletijo pravni posel, ki ga je sklenil stečajni dolžnik v primeru, če je bil posel sklenjen (oz. izvedeno drugo pravno dejanje) s pravno osebo v kateri je stečajni dolžnik ali z njim ožje povezana oseba opravljala funkcijo, pri kateri je bila upravičena zastopati to pravno osebo. Vse navedeno velja tudi za pravno osebo, ki je imela v času, ko je bil sklenjen pravni posel oz. izvedeno pravno dejanje, v razmerju z navedenimi pravnimi osebami položaj povezane družbe kot jo določa 527. členu ZGD-1. Med povezane družbe sodijo samostojne družbe, ki so povezane tako, da so venem od odnosovo povezanosti, ki jih določa zakon: koncernske družbe, vzajemno kapitalsko povezane družbe, odvisna družba, obvladujoča družba, družba v večinski lasti ali z večinskim deležem).

Foto: Pixabay