Insolvenčni postopki

Svetujemo vam ob nastanku insolventnosti.

Učinkovito obravnavanje različnih oblik in faz insolventnosti terja pragmatičen pristop in temeljito poznavanje zakonsko dopustnih rešitev ter pristopov na področju financ in računovodstva.

V podjetju združujemo strokovna znanja ter izkušnje iz svetovanja subjektom z znaki insolventnosti. Naši naročniki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter posamezniki.

Pri svojem delovanju posvečamo skrb interesom vseh deležnikov, ki so prizadeti zaradi nastanka insolventnosti in sicer upnikov, zaposlenih, lastnikov družb, vodstev, dolžnikov in ostalim.

Pravno področje
Preprečevanje odškodninske in kazenske odgovornost članov organov vodenja ali nadzora zaradi nastanka insolventnosti; Pomoč pri prijavi in uveljavljanju terjatev ob nastanku insolventnosti; Priprava in pomoč pri izvedbi prostovoljne in prisilne poravnave; Priprava predloga za začetek stečajnega postopka; Urejanje delovnopravnih razmerij ob nastanku insolventnosti; Vzpostavitev mehanizmov zavarovanja za primer insolventnosti poslovnih partnerjev.
Področje financ in računovodstva
Postavitev mehanizmov za obvladovanja tveganj in zagotavljanje kapitalske ustreznosti; Izdelava načrta finančnega prestrukturiranja; Priprava poročil o ukrepih finančnega prestrukturiranja; Priprava finančnih in računovodskih izkazov v postopkih zaradi insolventnosti; Davčni vidiki nastanka insolventnsoti (DDV in DDPO).