Javno zasebna partnerstva

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu (Zakon o javno zasebnem partnerstvu).  

V zvezi s pripravo in izvedbo javno zasebnih partnerstev nudimo svetovalne storitve pri izvedbi naslednjih postopkov: 

  1. Ugotovitev javnega interesa: Priprava predlogov sklepa o ugotovitvi javnega interesa s katerim se utemelji javni interes za izvedbo investicije po modelu javno zasebnega partnerstva.
  2. Priprava investicijskega elaborata v skladu s pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe po modelu JZP (Ur.l. RS, št. 32/2007): Priprava se investicijskega elaborata s katerim se utemeljuje upravičenost izvedbe projekta po modelu JZP in ki je sestavljen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), ter vsebuje oceno na podlagi izbranih kriterijev: življenjska dobe projekta, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, rezultati in cilji investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno-zasebnega partnerstva (tako imenovana value for money), stroški in koristi vloženih sredstev v projekt (tako imenovana cost benefit analiza).
  3. Izvedba predhodnega postopka.
  4. Priprava akta o javno zasebnem partnerstvu: Priprava akta o javno zasebnem partnerstvu, ki ga potrdit predstavniški organ/ustanovitelj in je podlaga za izvedbo javnega razpisa.
  5. Priprava in objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije: Priprava razpisne dokumentacije in po potrebi objava razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom JZP.
  6. Pomoč pri izvedbi postopka Izbora koncesionarja in pritožbenega postopka