Objavljena sta bila dva nova razpisa za nepovratna sredstva

Obveščamo vas o dveh novih objavah razpisov za NEPOVRATNA sredstva, ki jih lahko podjetja izkoristite!

1) Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Namen javnega razpisa za nepovratna sredstva

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih (na območju občin):

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah.

Prijavijo se lahko podjetja, ki:

 1. na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta,
 2. so na dan oddaje vloge na javni razpis registrirani za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije.

Višina nepovratnih sredstev

Višina nepovratnih sredstev je od najmanj 20.000 EUR do največ 600.000 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja je:

 • v občinah Vzhodne kohezijske regije:
  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
 • v občinah Zahodne kohezijske regije:
  • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Rok za prijavo na razpis za nepovratna sredstva

Rok za oddajo vlog: 30.4.2021

2) Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Namen in predmet javnega razpisa za nepovratna sredstva

Stranka lahko pridobi do 5.000 EUR nepovratnih sredstev za pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji:

 • znak za okolje EU – EU ECOLABEL,
 • Bio Hotels,
 • Green Globe,
 • Green Key,
 • Travelife,
 • Ecocamping,
 • World of Glamping Green,
 • Hostelling International Quality & Sustainability in
 • L.E.A.F.

Prijavitelj lahko kandidira za največ dva ista znaka za različne nastanitvene objekte ali gostinske obrate ali za dva različna znaka za isti objekt/obrat.

POZOR: stranka mora certifikat že imeti, saj ga je potrebno priložiti k vlogi (uveljavlja se lahko stroške nastale od 1.1.2020 naprej, torej tudi za certifikate, ki so jih pridobili lani)

Upravičenci

Sodelujejo lahko fizične in pravne osebe, ki imajo registrirano eno od spodnjih dejavnosti:

 • 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov)
 • 55.201 (počitniški domovi in letovišča)
 • 55.202 (turistične kmetije s sobami)
 • 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom)
 • 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča)
 • 55.300 (dejavnost avtokampov, taborov)
 • 56.101 (restavracije in gostilne)
 • 56.102 (okrepčevalnice in podobni obrati)
 • 56.105 (turistične kmetije brez sob)

Obdobje upravičenost izdatkov

Upravičeni so stroški, ki so nastali od 1.1.2020 do 15.12.2021.

Upravičeni stroški

Upravičeni so naslednji stroški:

 • Stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
 • stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov,
 • stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Roki za prijavo na razpis za nepovratna sredstva

Roka za oddajo vlog sta: 05. maj 2021 in 08. september 2021.

Več o obeh razpisih si lahko ogledate na povezavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ne veste, kako se prijaviti na določen razpis za nepovratna sredstva?

Brez skrbi! Mi vam svetujemo in vas peljemo skozi celoten proces priprave vloge in dokumentacije za prijavo na razpis za finančna sredstva.

V kolikor se vam porajajo vprašanja ali potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije, nas lahko kontaktirate na info@eudace.eu.

Vir slike: Pixabay.