E-poslovanje: Pridobite nepovratna sredstva

E-poslovanje ali elektronsko poslovanje je vsekakor prihodnost vseh podjetji. V ta namen državne organizacije razpisujejo več javnih razpisov za nepovratna sredstva. Eden izmed njih je tudi SPIRIT, ki ima v letih 2019 – 2022 namen sofinancirati stroške vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja. E-poslovanje bi podjetjem omogočilo lažji vstop v globalne verige in nove trge, povečalo bi mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja in izboljšajo njihovo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini.

Cilj javnega razpisa e-poslovanje

Cilj javnega razpisa za podjetja z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost

Predmet javnega razpisa e-poslovanje

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

 1. Elektronsko izmenjavo med partnerji
 2. Digitalizacijo nastopov na sejmih
 3. Spletne strani za tuje trge
 4. Spletne trgovine
 5. Produktno-prodajne videe
 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Višina sofinanciranja 

SPIRIT sofinancira upravičene stroške do 70%, oziroma od 5.000 EUR do 30.000 EUR (de minimis shema)

Osnovni pogoji za prijavo

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti FURSu, SPSu, ministrstvu in drugim državnim organom
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Ne sme delovati v eni izmed prepovednih dejavnosti (klasične prepovedane dejavnosti – ribištvo in akvakultura, primarna proizvodnja kmetijskih izdelkov, predelava in trženje kmetijskih proizvodov)
 • Prijavitelj ima na dan 1.9.2021 vsaj 2 zaposleni osebi, kar je razvidno iz ZZZS
 • Podjetje mora biti ustanovljeno vsaj dve leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni register)
 • V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju, sklenjene v okviru tega javnega razpisa, ne nastopa v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis.
 • Prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem
 • Prijavitelj lahko kandidira na razpis samo z eno vlogo

Upravičeni stroški za sofinanciranje

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

Upravičeni stroški so lahko tudi stroški neopredmetenih osnovnih sredstev (npr. stroški nakupa in / ali najema licenc), ki so sestavni del aktivnosti v okviru ukrepov naštetih v tabeli 10.1. Upravičeni stroški neopredmetenih sredstev (licence) lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov operacije. DDV je neupravičen stroške.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem oddaje vloge na javni razpis in konča z datumom predvidenega zaključka operacije, ki ne sme biti kasnejši od 31.8.2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je do 31.12.2022.

Pogoji za izvedbo operacije e-poslovanje

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4 (pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, tovarne prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost, razvoj materialov kot končnih produktov, trajnostni turizem).

Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti vsaj dva izmed ukrepov, pri čemer je ukrep 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja, obvezen.

Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.

Zunanji izvajalci

V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanje/ga izvajalca/e, ki bo/bodo storitev opravil/i. Zunanji izvajalec mora o opravljenem delu pripraviti poročilo 6 . Zamenjava zunanjega izvajalca v času po oddaji vloge, ni dovoljena.

V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi (kvota sodelovanj) upravičenci.

Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge vsaj 2 leti, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.

Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec bo moral v poročilu, ki ga bo predložil k zahtevku za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija, s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene).

Ne veste, kako se prijaviti na razpis?

Mi vam svetujemo in vas vodimo skozi celoten proces prijave na razpis. Pripravimo vas vso dokumentacijo in poskrbimo, da je uspešnost na razpisu čim večja.

Za več informacij o razpisu nam lahko pišete na matej@eudace.eu ali nas pokličete na 051 681 552.