Nepovratna sredstva za sončne elektrarne – sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Na Portalu Energetika je bil objavljen razpis za sofinanciranje izgradnje naprav za proizvodnjo električne energije s pomočjo sonca. Sodelujte na razpisu in pridobite nepovratna sredstva za sončne elektrarne.

Višina sofinanciranja

V celotni investiciji lahko pridobite:

20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.

Minimalna vrednost operacije mora biti 100.000 EUR brez DDV.

Osnovni pogoji za prijavo

 • Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki
 • Prijavitelj ne sme delovati na področju ribištva, premogovništva, jeklarstva, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, promet, ladjedelništvo, industrija sintetičnih vlaken, proizvodnja orožja,…)
 • Podjetje ne sme biti insolventno, kapitalsko neustrezen, ima neporavnane obveznosti do FURS,…
 • Podjetje ne sme za isti projekt pridobiti sredstva še od drugih sredstev državnega proračuna (dvojno financiranje)     

Nepovratna sredstva za sončne elektrarne lahko pridobite za:

 • nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
 • nakup in vgradnja hranilnika energije,
 • pripadajoča električna inštalacija in oprema,
 • priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
 • strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav

Stroški in izdatki, ki jih lahko financirate

 • so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
 • so dejansko nastali;
 • za dela, ki so bila opravljena;
 • za blago, ki je bilo dobavljeno;
 • za storitve, ki so bile izvedene;
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
 • so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi in
 • je oprema kupljena in vgrajena s strani tretjih oseb pod tržnimi pogoji, pri čemer za tretje osebe ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25% lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem.

Datum odprtja: 30/4/2021

Oddajni rok: 4.6.2021, 10.9.2021, 26.11.2021, 25.2.2022

Preverite celotno vsebino razpisa na strani Portal Energetika s klikom TUKAJ.

Ne veste, kako se prijaviti na razpis?

Mi vam svetujemo in vas vodimo skozi celoten proces prijave na razpis. Pripravimo vas vso dokumentacijo in poskrbimo, da je uspešnost na razpisu čim večja.

Za več informacij o razpisu nam lahko pišete na razpisi@eudace.si ali nas pokličete na 041 755 678.