Aktualni razpisi na področju povratnih in nepovratnih sredstev

Nov mesec, novi aktualni razpisi za podjetja na področju povratnih in nepovratnih sredstev. Preverite, ali morda med njimi najdete tudi kakšnega, primernega za vaše podjetje.

1. P7-2 2020 COVID

Razpisnik: Podjetniški sklad
Rok za oddajo: V letu 2020: 16.10., 23.10., 30.10. in 6.11.2020 V letu 2021: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12.2021

Namen in cilji razpisa

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo, in sicer:

 • ohranitev delovnih mest
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva

Upravičenci

Mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP – po določilih Uredbe komisije (ES) št. 651/2014).

Pogoji kandidiranja

 • podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.
 • na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19.
 • podjetje ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj 6 mesecev.
 • podjetje ne sme biti v težavah.
 • Podjetje nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa.
 • podjetje nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
 • podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.

Upravičeni stroški

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme).
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc).
 • stroški materiala in trgovskega blaga.
 • stroški storitev.
 • stroški dela.

Višina financiranja

Od 5.000 EUR do 50.000 EUR kredita (do 2 vlogi), 100% financiranje upravičenih stroškov.

2. Primorska hranilnica Vipava – Mikroposojila MSP

Razpisnik: Primorska hranilnica Vipava v sodelovanju s SID Banko
Namen: Zagotavljanje ugodnega financiranja za podjetja, prizadeta zaradi epidemije COVID-19.

Upravičenci

Samostojni podjetnik, mikro ali majhno podjetje, ki:

 • se ne šteje za podjetje v težavah
 • ima poravnane davke in prispevke
 • nima glavne dejavnosti v izključenih sektorjih
 • ima na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas
 • posluje z isto davčno številko vsaj 36 mesecev
 • ocenjen denarni tok zadostuje za poplačilo posojila
 • izkazuje negativne učinke zaradi pandemije v okviru COVID – 19

Upravičeni stroški

S kreditom se lahko financira:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
 • stroški materiala, trgovskega blaga in storitev
 • stroški dela

Stroški lahko nastanejo največ 2 leti pred oddajo vloge oz. 4 leta po odobritvi financiranja in na dan oddajo vloge ne smejo biti plačani; če gre za zagotavljanje obratnih sredstev za učinkovito odzivanje ja javnozdravstveno krizo v okviru izbruha COVID-19, ta strošek ni nastal pred 1. februarjem 2020.

Možno je 100% financiranje upravičenih stroškov z vključenim DDV

Pogoji in  financiranja

 • Kredit v višini od 5.000,00 € do 50.000,00 € (do 2 vlogi)
 • Doba kreditiranja je od 2 do 5 let
 • Ni stroškov odobritve in vodenja financiranja
 • Moratorij na odplačilo glavnice do 2 ½ let oziroma največ ½ ročnosti kredita
 • Brez zavarovanj, oziroma izključno bianco menicami subjekta
 • Obrestna mera je odvisna od bonitetne ocene podjetja, približno 3%

3. Javni poziv 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

Razpisnik: Eko sklad
Datum objave: 2.10.2020
Rok za oddajo: do porabe sredstev
Višina sofinanciranja: 20 % nepovratnih sredstev, 80 % kredit

Namen in cilj razpisa

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero.

Upravičenci

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • lokalne skupnosti, razen za ukrep M,
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičeni stroški

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Višina sofinanciranja

Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur (de minimis).
Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.
Najnižja letna obr. mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.
Višina posameznega kredita: od min. 25.000 EUR do max. 2.000.000 EUR.

4. Javni razpis »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Rok za oddajo: 2.11.2020
Višina sofinanciranja: 80 % – subvencija

Namen in cilj razpisa

Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19, da

 • kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske projekte,
 • uspešno zaključijo že začete RRI in investicijske projekte, katerih uspešen zaključek bi sicer preprečile krizne razmere.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo (začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 (dvajsetih) RRI ali investicijskih projektov, s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19.

Upravičenci

Upravičenci so samostojna podjetja ali konzorciji podjetij, ki bodo izvajali industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj ali vzpostavili proizvodne kapacitete za proizvodnjo izdelkov na področju
COVID19 in sicer v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov.

Kot upravičenec šteje mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

Upravičeni stroški

Stroški povezani z RRI projektom za blažitev posledic COVID-19.

 • plače,
 • storitve zunanjih izvajalcev,
 • opredmetena osnovna sredstva,
 • neopredmetena osnovna sredstva.

Višina sofinanciranja

Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 80 % upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva na posamezno vlogo za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 200.000,00 EUR za Sklop 1 in ne višja od 300.000,00 EUR za Sklop 2.

5. Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 6.12.2019
Rok za oddajo: 30.11.2020 do 23.59

Namen in cilj razpisa

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Upravičenci

Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 • energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 • stroški informiranja in komuniciranja,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Višina sofinanciranja

Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000 EUR z ddv, Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR, skladno s pravili deminimis.

Sofinanciranje za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša do 75 %, za programsko območje kohezijsko regijo Zahodna Slovenija do 70 %.

Foto: Pixabay