Razpisi 2021: Spodbude za digitalno transformacijo P4D

V mesecu aprilu 2021 se zopet pripravlja razpis Spodbude za digitalno transformacijo P4D. Predvidevamo, da bo vsebinsko podoben prejšnjemu, zato smo vam pripravili njegovo predvideno vsebino glede na razpis, ki je bil v veljavi v letu 2020.

Razpisnik: SPS (SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD)

Višina sofinanciranja: od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR

Namen in cilja javnega razpisa: namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Upravičenci: na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge

Upravičeni stroški: upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije)
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji
  • posredni stroški

Predviden rok odprtja razpisa: 02.04.2021

V primeru, da boste potrebovali dodatne informacije ali pomoč pri pripravi razpisov, sem vam na voljo na vesna@eudace.eu

Na voljo so tudi ostali aktualni ugodni krediti in nepovratna sredstva.

Foto: Pixabay