Invencije, inovativnost in inovacijska kreativnost

Za podjetja je inovativnost, nenehno izboljševanje, bistvenega pomena. S tem načinom dela podjetja poudarjajo ustvarjalni takt podjetja, katerega glavno vodilo mora biti nenehna izboljševanje uspešnosti. S tem podjetja neposredno vplivajo na motiviranost zaposlenih in pridobivajo ključno konkurenčno prednost podjetja.

 

Invencije, inovativnost in inovacijska kreativnost

Najprej nekaj definicij, ki nam bodo pomagale pri razumevanju inovacijskih in kreativnih procesov. Osredotočili se bomo na samo nekaj ključnih izrazov kot invencija, inovacija in inovacijska kreativnost.

Invencija se nanaša na odkritje nečesa novega npr. naprave, procesa, sestava, … Invencija je lahko nekaj radikalno novega, lahko pa samo na nov način uvede že znane rešitve v uporabo ali pa ustvari neko novo potrebo na trgu. Pogosto se invencija zaščiti s patentom. V poslovnem smislu je invencija strošek. Z obvladovanjem inovacijskih procesov želimo, da invencija postane investicija oz. da dobi neko vrednost na trgu

Inovacija izhaja iz latinske besede »innovare«, ki pomeni obnoviti ali spremeniti. Že iz tega epitimološkega stališča izhaja, da se inovacija ne nanaša na odkritje nečesa novega. Je tisto, kar prinaša nove prihodke podjetju in mu veča konkurenčno prednost. Komercializacija invencij preko uvajanja inovacij je strateški in operativni cilj podjetja. Nikola Tesla je bil velik inventor, vendar ne najbolj uspešen pri komercializaciji invencij. Nasprotno je bil Thomas Edison veliko boljši inovator, ki je znal prepoznati tržni potencial invencij in jih uspešno aplicirati na trg. Kot primer iz današnjih časov nam lahko služi Apple, ki ni poznan po velikih invencijah, je pa zato veliko boljše podjetje v prepoznavanju potreb kupcev in zadovoljevanju teh potreb.

Inovacije običajno vključujejo tudi kreativnostvendar ji niso identične. Inovacijo lahko definiramo kot uspešno implementacijo kreativnih idej v poslovno okolje. Kreativnost posameznika ali skupine je začetna točka inovacijskega procesa; je potreben vendar ne zadostni korak.

 

Izboljševanje, obvladovanje tveganj, analize trga in tehnologij in načrtovanje strategij

Razvoj novih tehnologij v zadnjem stoletju oz. od začetka industrijske revolucije je konstanten in nenehen generator. Sposobnost razvoja novih izdelkov ali procesov je ena ključnih kompetenc vsakega podjetja. Pri tem razvoju mora biti podjetje čim bolj inovativno in ponuditi kupcem nekaj kar drugi nimajo. Razlikovati se od množice je danes eden ključnih predpogojev za poslovno uspešnost, ker se tako jasno ločimo od konkurence.

 

Za različne industrije obstajajo standardizirane metode analize tveganj kot npr.: FMEA, FMECA, HAZOP, HACCP, … Analize tveganj postajajo neobhoden pristop pri obvladovanju kvalitete naših izdelkov in stroškov tekom življenjske dobe njihove uporabe. Ni dovolj, da so rešitve inovativne, morajo biti tudi dovolj kvalitetne, da ne prihaja do neželenih odpovedi. V velikoserijski proizvodnji sta dva elementa ključna za zagotavljanje kvalitete in sicer: vitka proizvodnja in uporaba metode 6 Sigma.

 

Posamezne tehnologije imajo lahko več možnih načinov uporabe. Zato je razumevanje zmožnosti posameznih tehnologij in njihovega tržnega potenciala bistvenega pomena. Najti neko novo možnost uporabe obstoječe tehnologije je ena od možnih poslovnih strategij. Zanima pa nas, kakšni so trendi na področju razvoja tehnologij, kdo vse v teh procesih sodeluje, kaj dela naša konkurenca in katera so vodilna podjetja na določenih tehnologijah ali tržnih segmentih?

Gospodarska dinamika v poslovnem okolju, v katerem delujemo, se izredno hitro spreminja. Tako rekoč čez noč se nam lahko pojavijo novi konkurenti, tehnologije, tržne niše, na katere nismo bili dovolj pozorni. Večkrat se podjetja odločajo, da bodo preko nakupov ali združevanja z drugimi podjetji vzpostavila sinergijske učinke, lažje prišla do tehnologij ali tržnih deležev.

Ena ključnih kompetenc podjetja, ki želi biti trajno prisotno na tržišču s konkurenčnimi proizvodi  je pravilno načrtovanje strategij obvladovanja intelektualne lastnine. Ta proces mora poleg inovacijskega procesa postati eden ključnih dejavnosti v podjetju. Oba skupaj morata voditi podjetje v smeri večje stabilnosti in konkurenčnost podjetja. Vsa našteta področja morajo biti obvladovana in nenehno spremljana. Morajo biti motor podjetja. Da pa ta nivo dosežemo si moramo zastaviti jasne in nedvoumne cilje, ki nas bodo nenehno stimulirali k napredku. Podjetja oziroma najvišje vodstvo ima na voljo mnogo poti, ki vodijo k zadanemu cilju. Lahko pa si za hrbtenico in vodilo izberejo uvedbo standarda kakovosti, ki jih nepretrgoma vodi k izboljšavam znotraj delovanja podjetja.

 

Ne glede na aktualno stanje v državi nas na velik pomen in pomembnost področja s svojimi ukrepi in stimulacijami usmerja tudi država, preko javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, ki poziva k oddaji vlog za izvajanje svetovalnih storitev v Poslovnem stičišču 7. Slovenskega foruma inovacij ter vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu 2012.

 

Vir:

  1. Beswick, C; Gallagher, D (2010) The Road to Innovation. LTB publishing. UK. pp10., LueCke in Katz (2003) Baregheh A, Rowley J and Sambrook S.(2009) Towards a multidisciplinary definition of innovation, Managementdecision, vol. 47, no. 8, pp. 1323–1339, http://www.japti.si/

 

Foto: Pixabay