Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Zunaj je javni poziv, namenjen gostincem in delavcem v turizmu. Preverite, kakšni so pogoji za prijavo, kateri so upravičeni stroške in še kaj.

Kdo so upravičenci?

Do sredstev po tem pozivu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)) oziroma gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
 • I 56.101 Restavracije in gostilne,
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Kakšni so dodatni pogoji?

Dodatni pogoji so tudi:

 • v letu 2019 je podjetje ustvarilo več kot 000 EUR prihodkov
 • da je imelo podjetje v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 101, N 79.110,  N 79.120, N 82.300, ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020
 • prijavitelj bo imel v času pred izvedenim izplačilom najmanj 2 zaposlena v dejavnostih I 55, I 101, N 79.110,  N 79.120, N 82.300, oziroma najmanj 1 zaposlenega v dejavnostih R 90.010 in R 90.020

Kateri so upravičeni stroški?

Kot upravičeni stroški po tem pozivu se štejejo plačani obratovalni stroški za:

 • omrežnino in prispevke za dobavo električne energije,
 • omrežnino in prispevke za distribucijo plina oz. energentov,
 • stroške omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
 • stroške za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
 • stroške telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
 • stroške eventualnih najemnin najemodajalcev,

za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost, ki so nastali v času epidemije Covid-19 (od 12.3. do 31. 5. 2020).

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5% od celotnih odhodkov v letu 2019, zmanjšanih za stroške dela, vendar do največ 9.999,00 EUR. Višina pavšalnega zneska sofinanciranja = (celotni odhodki prejemnika pomoči v letu 2019 – stroški dela v letu 2019) * 16,5 %

Rok za oddajo vlog

Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26.11.2020 do 18.00 ure.