Nadomestilo plače v primeru varstva šolajočih otrok

Zaradi odloka o prepovedi zbiranja, ki velja tudi za vrtce in šole, je veliko staršev, ki nimajo varstva za otroke, ostalo doma. Pogledali smo, kolikšno nadomestilo plače v tem primeru pripada delavcu in koliko bo država povrnila delodajalcu.

Kako je določena višina nadomestila?

V sklopu novih ukrepov ZZUOP (PKP 5) je zagotovljeno nadomestilo plače delavcu v primeru višje sile, v višini 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1 in povrnitev izplačanega nadomestila delodajalcu.

Višina nadomestila je določena v višini delavčeve povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Kdo lahko uveljavlja pravico do nadomestila?

Pravico do nadomestila lahko uveljavljajo starši otrok, osebe, ki negujejo in varujejo otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje. Pravica pa ni absolutna, ampak velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole. Uveljavljajo jo lahko tudi starši otrok v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom, starši otrok v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter starši otrok, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca (57/3 ZZUOOP).

Delodajalcu bo izplačano nadomestilo plače (BRUTO I) povrnil Zavod za zaposlovanje RS. Poudarimo naj, da ZZUOOP za delodajalca ne določa nobenih pogojev glede upada prihodka delodajalca ali maksimalnega izplačila. Tudi ni pogoj, da bi moral delodajalec delavcu organizirati delo na domu.

Vložitev vloge na zavod poteka po enakem postopku in z enakimi roki, kot to velja pri karanteni. Delodajalec mora vlogo vložiti v elektronski obliki pri zavodu za zaposlovanje prek portala za delodajalce. Rok za vložitev vloge je osem dni od začetka odsotnosti delavca. Delodajalec mora vlogi priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile. Izjavo lahko pridobite TUKAJ.

Zavod za zaposlovanje odloča o vlogi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Na podlagi odločbe o priznanju pravice do povračila izplačanih nadomestil plač sklene zavod za zaposlovanje z delodajalcem pogodbo, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti. Vsebina pogodbe je predpisana.