Aktualni razpisi na področju povratnih in nepovratnih sredstev

Na področju povratnih in nepovratnih sredstev so za podjetja trenutno na voljo različne subvencije ter posojila in garancije. Preverite, ali morda med njimi najdete tudi kakšnega, primernega za vaše podjetje.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki se zaveda pomembnosti spodbud v času COVID 19, pa je za potencialne prijavitelje napovedalo še več ukrepov za pridobitev nepovratnih in povratnih spodbud, ki jih bodo objavili v bližnji prihodnosti oziroma do konca letošnjega leta.

Aktualni razpisi za nepovratna sredstva

1. Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme
Namen: sofinanciranje nakupa zaščitne opreme za zaščito pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.
Upravičenci: MSP (najmanj 5 zaposlenih)
Višina razpisanih sredstev: 10.000.000 EUR
Objavljen 3.7.2020, odprt: do porabe sredstev oziroma do 31.10.2020
Več o pozivu TUKAJ

2. Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023
Namen: sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini
Upravičenci: MSP
Višina razpisanih sredstev: 6.400.000,00 EUR
Objavljen: 16.11.2018, rok za oddajo vlog:, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Več o razpisu TUKAJ


3. Javni razpis podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Namen: obnova obstoječih ter degradiranih turističnih in gostinskih objektov, spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu.
Upravičenci: MSP s področja turizma in gostinstva na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.
Višina razpisanih sredstev: 21.555.330,41 EUR.
Objavljen: 6.12.2019, rok za oddajo vlog: 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 in v letu 2021 od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.
Več o razpisu TUKAJ

4. Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
Namen: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji in ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Višina razpisanih sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR.
Objavljen: 17.7.2020, roki za oddajo vlog: 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021 oz. do porabe sredstev.
Več o razpisu TUKAJ

Aktualni razpisi za povratna sredstva

1. Javni razpis P7C 2020 KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO
Namen: sofinanciranje izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije v majhnih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v nastanitvenih gostinskih obratih ter restavracijah in gostilnah.
Upravičenci: MSP na področju turizma
Okvirna višina sredstev: 13 mio EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020 do 1.4.2021
Rok prijave: 9.10.2020
Več o razpisu TUKAJ

2. Javni razpis ZA DODELJEVANJE LIKVIDNOSTNIH POSOJIL NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH – B1
Namen: sofinanciranje izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije v majhnih in srednje velikih podjetjih, dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.
Upravičenci: MSP
Okvirna višina sredstev: 20 mio EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020
Rok prijave: 9.10.2020
Več o razpisu TUKAJ

3. Javni razpis ZA DODELJEVANJE LIKVIDNOSTNIH POSOJIL NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH – B1 ZAVODI
Namen: sofinanciranje izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije v majhnih in srednje velikih podjetjih, dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.
Upravičenci: Zavodi v velikosti MSP
Okvirna višina sredstev: 6 mio  EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020
Rok prijave: 12.10.2020
Več o razpisu TUKAJ


4. Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)
Namen: financiranje naložb v neopredmetena osnovna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Cilj: povečati delež dejavnih podjetij, ki uvajajo tehnološke in/ali netehnološke inovacije
Upravičenci: start – up podjetja, MSP in velika podjetja
Višina razpisanih sredstev: 30.000.000,00 EUR
Upravičeni stroški: stroški novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
Obdobje upravičenosti sredstev: največ 2 leti pred oddajo vloge ter največ do 4 leta po odobritvi financiranja
Intenzivnost financiranja: de minimis pomoč; 100% financiranja upravičenih stroškov
Maksimalna vrednost financiranja: od 10.000,00 EUR  do 10.000.000,00 EUR
Ročnost financiranja: najmanj 3 let in največ 9 let vključno z moratorijem
Moratorij: na odplačilo glavnice  traja največ 1/3 ročnosti kredita
Več informacij TUKAJ

V okviru posojilnega sklada PS2 – turizem je na voljo ca 100 mio EUR posojil za naložbe in blaženje posledic COVID-19 (objava april 2020). Posojila so na voljo pri SID banki. Več informacij TUKAJ 

V okviru posojilnega sklada PS3 – potrpežljiva posojila je na voljo cca 50 mio EUR posojil za kapitalsko utrjevanje podjetij. Posojila so na voljo pri SID banki. Več informacij TUKAJ

Foto: Unsplash