Aktualni razpisi na področju povratnih in nepovratnih sredstev

Zbrali smo nekaj trenutno aktualnih razpisov na področju povratnih in nepovratnih sredstev. Preverite ali, je morda med njimi tudi kakšen primeren za vaše podjetje.

1. Primorska hranilnica Vipava – Mikroposojila MSP

Razpisnik: Primorska hranilnica Vipava v sodelovanju s SID Banko

Namen: Zagotavljanje ugodnega financiranja za podjetja, prizadeta zaradi epidemije COVID-19.

Upravičenci: samostojni podjetnik, mikro ali majhno podjetje

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
 • stroški materiala, trgovskega blaga in storitev
 • stroški dela

Pogoji in  financiranja:

 • kredit v višini od 5.000,00 € do 50.000,00 € (do 2 vlogi)
 • doba kreditiranja je od 2 do 5 let
 • ni stroškov odobritve in vodenja financiranja
 • moratorij na odplačilo glavnice do 2 ½ let oziroma največ ½ ročnosti kredita
 • brez zavarovanj, oziroma izključno bianco menicami subjekta
 • obrestna mera je odvisna od bonitetne ocene podjetja, približno 3%

2. Javni poziv 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

Razpisnik: Eko sklad

Višina sofinanciranja: 20 % nepovratnih sredstev, 80 % kredit

Namen in cilj razpisa: namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Upravičenci:

 • lokalne skupnosti, razen za ukrep M,
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičeni stroški:

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur (de minimis)

Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.
Najnižja letna obr. mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.

Višina posameznega kredita: od min. 25.000 EUR do max. 2.000.000 EUR.

3. SID BANKA ugodni krediti

Razpisnik: SID banka

Datum objave:  2020

Rok za oddajo: do porabe sredstev

Višina sofinanciranja: ugodni krediti

Upravičenost kredita za:

NEPOSREDNO FINANCIRANJE PODJETIJ V ČASU IZBRUHA COVID-19 (SDMKV)

V okviru kredita se zagotovijo sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenihosnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
 • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.

FINANCIRANJE NALOŽB IN OBRATNEGA KAPITALA ZA TRAJNOSTNO RAST TURIZMA (TURIZEM 1)

Sredstva posameznega kredita lahko namenite za enega izmed navedenih namenov:

 1. Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo:
 • gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih prenočišč, avtokampov in taborov;
 • turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma;
 • turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov.
 1. Obratni kapital, ki obsega:
 • nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
 • stroške dela(tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020;
 • stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika(prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

FINANCIRANJE POSLOVANJA MSP (MSP 9)

Kredit lahko namenite le za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki obsegajo:

 • Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (če prejemnik proizvaja oz. bo proizvajal proizvode ali opravlja oz. bo opravljal storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zravstvenih storitev).
 • Nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga.
 • Stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.
 • Stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO – RAZVOJNIH PROJEKTOV (RRI 3)

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta če:

 • je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu;
 • se izvede na območju Republike Slovenije;
 • se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del;
 • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

Foto: Pixabay