CE znak

Kaj pomeni CE in kako ga pridobim? Večina izdelkov, ki se prodajajo na enotnem gospodarskem prostoru Evropske unije, mora nositi oznako CE, ki označuje skladnost izdelka z Evropsko zakonodajo na področju varnosti, zdravja in varovanja okolja.

Oznaka CE je kratica besedne zveze francoskega izvora (Conformité Européene) in v prevodu pomeni Evropska skladnost. Obstaja vrsta namenskih direktiv in kar nekaj t.i. harmoniziranih standardov, ki določajo način delovanja, obliko, varnost, sestavo, … izdelkov, za katere je ob njihovem upoštevanju dovoljena prodaja znotraj EU prostora. Na tak način se je evropski prostor poenotil v smislu enakih krovnih kriterijev, ki uporabnikom zagotavljajo varno uporabo izdelkov (seveda je potrebno hkrati v obzir vzeti še navodila za uporabo in ravnati skladno z njimi). Na tržišču se pojavljajo izdelki s ponarejeno CE oznako, zato previdnost ni nikoli odveč. Z namestitvijo CE oznake na izdelek, proizvajalec (ali distributer) prevzame polno odgovornost, da je izdelek skladen z vsemi zakonskimi zahtevami in standardi.

Kdo preverja CE skladnost?

CE skladnost največkrat preverjajo potrošniki. V primeru zlorabe oznake ali namestitve ponarejenega znaka lahko potrošniki o tem obvestite državni organ, ki je pristojen za določen izdelek (Tržni inšpektorat RS, Zdravstveni inšpektorat RS). Vsi izdelki, ki se uvozijo iz drugih držav v EU jih pri vstopu v državo pregledajo carinski organi – to pa ne velja za izdelke, ki jih uvažajo fizične osebe za lastno uporabo. Carinska uprava take izdelke zadrži, če pa poleg tega ugotovijo, da imajo izdelki značilnosti na podlagi katerih je mogoče sklepati na obstoj nevarnosti za zdravje in varnost potrošnikov o tem obvestijo tudi pristojne organe.

Kaj pa kazni?

Najbolj pogosti primeri preverjanja skladnosti izdelka se izvajajo, ko pride do nesreče pri uporabi naprave ali do okvare naprave na način, ki bi lahko (ali pa je) ogrozil varnost uporabnikov in okolja. Postopki, ukrepi in kazni za izdelke brez ali pa s ponarejeno CE oznako so sicer odvisni od veljavnih upravnih, civilnih in kazenskih nacionalnih predpisov. Glede na težo kršitve se gospodarski subjekti lahko kaznujejo z denarno kaznijo in v nekaterih primerih tudi z zaporom.

Kdo in kako lahko pridobi CE znak?

Kot že rečeno se morajo z znakom CE opremiti malodane vsi izdelki, ki se pojavljajo na prodajnih policah. Natančneje so skupine in značilnosti izdelkov navedene v direktivah, glede na vrsto izdelka. Oznako CE ali bolje rečeno zakonsko določene postopke in s tem povezano dokumentacijo morajo izvesti vsi proizvajalci, ki svoje izdelke prodajajo na ozemlju EU. Kadar neko podjetje na trgu nastopa le kot zastopnik izdelka proizvedenega v tujini, recimo na Kitajskem, mora ta izdelek prav tako nositi oznako CE. V tem primeru lahko vse potrebno, za zagotovitev skladnosti, poskrbi tudi zastopnik oz. distributer. Predpisana dokumentacija mora biti pripravljena v jeziku, ki ga kupci na trgu razumejo, oz. v njihovem domačem jeziku. Gre za navodila za uporabo, tehnične specifikacije, izjavo o skladnosti, garancijsko izjavo in podobno.

Ne odlašajte in preverite, če je CE oznaka potrebna tudi za vaše izdelke. Za vas bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo in vas vodili skozi postopek pridobitve oznake CE. Za več informacij in vprašanja, smo dosegljivi na spodnjih kontaktih!

Foto: Eudace