Razpis za pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Javna agencija Republike Slovenije SPIRIT je objavila razpis za pomoč podjetjem na področju gostinstva in turizma za sofinanciranje obratovalnih stroškov, nastalih zaradi izpada prihodkov kot posledica epidemije COVID-19. Podrobnosti razpisa pa v nadaljevanju.

Namen in cilj razpisa

Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19. Podjetja v turističnem in gostinskem sektorju zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Upravičenci do sredstev

Mikro, mala in srednje velika podjetja (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • I 56.101 Restavracije in gostilne,
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.

Pogoji kandidiranja

  • podjetje je v letu 2019 ustvarilo več kot 50. 000 EUR prihodkov in
  • je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.
  • podjetja bo moralo imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

Upravičeni stroški in financiranje

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 EUR.

Drugi aktualni razpisi na področju povratnih in nepovratnih sredstev

Na področju povratnih in nepovratnih sredstev je še vedno aktualnih tudi kar nekaj drugih razpisov, in sicer:

P7-2 2020 COVID

Za neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter za zagotavljanje hitrega in ugodnega financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Več tukaj.

Primorska hranilnica Vipava – Mikroposojila MSP

Za zagotavljanje ugodnega financiranja za podjetja, prizadeta zaradi epidemije COVID-19. Več tukaj.

Javni poziv 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Več tukaj.

Javni razpis »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19. Več tukaj.

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Več tukaj.

V primeru, da boste potrebovali nasvet ali pomoč pri pripravi dokumentacije, lahko kontaktirate Vesno Sirc na e-naslov razpisi@eudace.si

Foto: Unsplash

Vir: SPIRIT Slovenia