Pomembne določbe Zakona o interventnih ukrepih (PKP7)

Epidemija koronavirusa COVID-19 se nezadržno nadaljuje, s tem pa tudi negotovost, ki jo med delodajalci povzroča tako stanje. Dne 31.12.2020 je začel veljati (ZIUPOPDVE) ali že sedmi proti korona zakon (PKP7), ki je namenjen blažitvi posledic epidemije COVID-19. Izbor najpomembnejših ukrepov za delodajalce, ki jih uvaja PKP7 lahko preberete v nadaljevanju.

1. Poenostavljena odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev

PKP7 spreminja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 89. členu ZDR-1. Po PKP7 lahko delodajalec delavcu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev poda odpoved pogodbe o zaposlitvi brez, da bi za to navedel utemeljen razlog, z odpovednim rokom 60. dni.

V primeru podaje odpovedi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev mora delodajalec delavcu izplačati odpravnino v višini kot jo določa 108. člen ZDR-1.

Kako vemo ali delavec izpolnjuje pogoje za upokojitev? Navedeno delodajalci preverite in podatke pridobite na podlagi zahteve pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

2. Subvencioniranje krajšega delovnega časa

Interventni ukrep subvencioniranja krajšega delovnega časa se s PKP7 podaljšuje. Delodajalci lahko z namenom ohranitve delovnih mest delavcu s katerim imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas odredite delo s skrajšanim delovnim časov do 30. junija 2021.

Vlogo za dodelitev subvencije morate pri Zavodu za zaposlovanje vložiti najpozneje v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa.

Zavodu za zaposlovanje morate najkasneje v 8 delovnih dneh od odreditve dela delavcu s skrajšanim delovnim časom posredovati odredbo oziroma sklep delodajalca o odreditvi skrajšanega delovnega časa delavcu.

3. Podaljšanje izrabe neizrabljenega letnega dopusta delavca za leto 2019

Delavci, ki niso izrabili letnega dopusta za leto 2019 v letu 2020, imajo pravico izrabiti ves preostali letni dopust za leto 2019, ki ni bil izrabljen v letu 2020 najkasneje do 28. februarja 2021.

4. Izplačilo enkratnega kriznega dodatka

Delodajalci morate vsakemu zaposlenemu delavcu, ki je v mesecu decembru 2020 delal in njegova mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (t.j. 2x 940,58 EUR, ali skupno 1881,16 EUR) izplačati enkratni krizni dodatek v višini 200 EUR neto. Navedeni dodatek je oproščen vseh davkov in prispevkov in ga delavec prejme v celoti.

V primeru, da delavec v decembru ni delal cel mesec ampak je bil določen del meseca na dopustu oziroma drugače odsoten je upravičen le do sorazmernega dela dodatka glede na dni, ko je v mesecu decembru 2020 dejansko delal.

Delavcem pripada navedeni dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, v primeru, da bi na ta dan dejansko delal (npr. delavci, ki delo opravljajo tudi na praznične dni in vikende). Dodatek delavcem ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela (npr. bolniška, dopust …)

V primeru sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, imajo delavci pravico do kriznega dodatka v višini, ki se izračuna sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi (npr. v primeru sklenjene pogodbe za krajši delovni čas 20 ur tedensko v višini ½ kriznega dodatka). V primerih, ko delavci delajo krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 (na podlagi s predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu), pa jim dodatek pripada v celoti (npr. delavec dela krajši delovni čas zaradi priznane invalidnosti v skladu z odločbo ZPIZ).

Kako delodajalec uveljavi povračilo izplačanega kriznega dodatka?

Delodajalec Povračilo izplačanega dodatka uveljavi v elektronski obliki preko informacijskega sistema FURS, kjer predloži izjavo, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Delodajalec mora izjavo predložiti najpozneje do konca februarja 2021!

FURS naj bi delodajalcem izplačal povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

5. Obročno vračilo pomoči

Delodajalci, v primeru, da po pridobitvi kakršnekoli pomoči iz naslova proti korona zakonodaje opazite, da ne izpolnjujete pogojev za pridobitev pomoči in boste morali prejeto pomoč vrniti, lahko od pristojnih organov (FURS in ZRSZ) uveljavljate obročno vračilo pomoči v največ 6 mesečnih obrokih.

NEKATERI DRUGI DODATKI, KI JIH UVELJAVLJA PKP 7:

1. Solidatnostni dodatek za upokojence

Upokojenci katerih pokojnina znaša 714 EUR ali manj so upravičeni do solidarnostnega dodatka.

Upokojencem z nižjo pokojnino od 714 EUR se solidarnostni dodatek izplača v naslednjih zneskih:

  • upokojencem, ki prejemajo pokojnino v znesku do 510,00 EUR, se izplača solidarnostni dodatek v višini 300,00 EUR
  • upokojencem, ki prejemajo pokojnino v znesku od 510,01 do 612,00 EUR, se izplača solidarnostni dodatek v višini 230,00 EUR in
  • upokojencem, ki prejemajo pokojnino v znesku od 612,01 do 714,00 EUR, se izplača solidarnostni dodatek v višini 130,00 EUR.

Solidarnostni dodatek se upokojencem izplača ob izplačilu pokojnine za mesec december 2020 oziroma najpozneje do 15. januarja 2021.

2. Enkratni solidarnostni dodatek za otroke

Eden od staršev ali druga upravičena oseba (Rejnik) je za vsakega otroka s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji, upravičen do solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR za vsakega otroka do starosti 18 let.

Vsem upravičencem do otroškega dodatka se enkratni solidarnostni dodatek za otroka izplača po uradni dolžnosti. Tisti starši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, pa morajo samostojno na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vložiti vlogo za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka do 31. januarja 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke bo upravičencem izplačan do 31. 1. 2021.

3. Povečanje dodatka za nego otroka

S PKP7 se poveča dodatek za nego otroka za 100 EUR.

Višji dodatek pripada in se upravičencem izplačuje vsak mesec razglasitve epidemije od 18. 10. 2020 naprej. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 se bo izvedel do 31. 1. 2021.

4. Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence

Eden od staršev ali druga upravičena oseba (posvojitelj), je upravičen do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 EUR.

Upravičenci solidarnostni dodatek prejmejo za vsakega otroka, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je rojen od 1. 1. 2020 do eno leto po koncu epidemije.

Dodatek za novorojence se izplača do 31. 3. 2021 oziroma v treh mesecih po rojstvu otroka.

Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije ali pomoč pri odgovorih na morebitna vprašanja, ki se vam porajajo v zvezi s PKP7, PKP5 ali PKP6 ali drugimi delovnopravnimi vprašanji? Vedno nas lahko kontaktirate na info@eudace.eu, jaka@eudace.eu ali na tel. št. 031 428 265.

Foto: Unsplash