P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Je vaše podjetje locirano na enem od problemskih območij z visoko brezposelnostjo ali na enem od obmejnih problematičnih območij? V okviru razpisa P7R 2020 imate možnost, da preko Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2021 dostopate do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad

Višina sofinanciranja:  kredit do 25.000 EUR (možnost oddaje 2 vlog)

Prvi rok za prijavo: do 1.2.2021

Namen in cilj razpisa P7R 2020

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja) za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije
 • omogoča hiter dostop do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v ročnosti kredita, možnosti moratorija …

Upravičenci

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, to so:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Pogoji kredita

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR (možnost oddaje dveh vlog). Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev

Moratorij: najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Odplačevanje kredita: način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

Obrestna mera: pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri

(Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec).

Zavarovanje

 • 5 menic podjetja in
 • 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja)

Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premoženja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto nepremičnino.

Upravičeni stroški

Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov13),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • strošek materiala in trgovskega blaga,
 • strošek storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom) – največ do 50% mikrokredita

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 4 mesece pred oddajo vloge in največ 8 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.

Vir: Podjetniški sklad