Pomembne določbe Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)

Že skoraj eno leto smo v primežu nevšečnosti, ki jih povzroča epidemija koronavirusa COVID-19. Dne 28.11.2020 je začel veljati (ZZUOOP-A) ali bolj znan kot že šesti proti korona zakon ali PKP6, ki je namenjen blažitvi posledic epidemije COVID-19. Zakon podaljšuje trajanje nekaterih ukrepov iz prejšnjih protikorona zakonov, nekatere ukrepe pa uvaja na novo.  Strnjen izbor ukrepov iz zakona PKP6 lahko preberete v nadaljevanju.

Ukrepi, ki jih zakon podaljšuje:

 1. Nadomestilo plače za čas čakanja na delo doma
 2. Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev
 3. Finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka

Ukrepi, ki jih PKP6 uvaja na novo:

 1. Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem
 2. Poenostavitev postopkov prijave dela doma
 3. Odlog in obročno plačilo DDV

1. Ukrep: Nadomestilo plače za čas čakanja na delo doma

Trajanje: do 15. januarja 2021

Opis: Delodajalci lahko prejmete subvencijo za izplačilo nadomestilo plače za delavce, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo doma. Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 % od osnove, ki jo predstavlja povprečna mesečna plača delavca iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti, vendar ne manj kot minimalna plača (t.j. 940,58 eura).

Odredba delavcu za začasno čakanje na delo doma je na voljo TUKAJ.

Višina subvencije?

Država v skladu s spremembo v PKP6 krije bodisi:

80 % odstotkov nadomestila plače in je po PKP6 omejeno z višino povprečne plače v Republiki Sloveniji (t.j. 1.800,00 EUR) in ne več minimalne plače.

Bodisi:

100 % nadomestila plače in je omejena z višino povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, za tiste delodajalce, ki do konca 31. 1. 2021 ne bodo iz naslova državnih pomoči vezanih na interventne ukrepe državnih pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 , prejeli več kot 800.000,00 EUR.

* da delodajalec ni prejel več kot 800.000,00 EUR pomoči mora oceniti in izjaviti sam ter se ob uveljavitvi pravice do subvencioniranega čakanja da delo doma odloči sam ali bo uveljavljal 100% nadomestilo ali 80%.

V 80 % oziroma 100 % nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I). Preostalo višino povračila nadomestila plače delavca (20 % nadomestila plače in prispevkov) pa krije delodajalec sam.

Upravičenci:

Vsi delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 upadli za več kot 20  % glede na leto 2019.

Če delodajalec ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 znižali za več kot 20  % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so bili registrirani najkasneje na dan 1. september 2020 in ki se jim bodo povprečni mesečni dohodki v letu 2020 znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020

Delodajalec ne more uveljavljati ukrepa subvencioniranega nadomestila za čakanje na delo doma za delavce, ki jim je bila podana odpoved pogodbe o zaposlitvi in so v odpovednem roku!

2. Ukrep: Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev

Trajanje: podaljšanje za 12 mesecev

Opis: Omogoči se nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb in na novo odobrenih kreditov.

Upravičenci:

 • gospodarska družba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
 • zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 • fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
 • Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 1. 2021.
 • Kreditojemalec naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 12. 2020.

3. Ukrep: Finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka

Trajanje: do 30. 6. 2021

Opis: Kritje nadomestila zaradi izpada dohodka. Nosilec kmetije ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima zaradi posledic epidemije COVID-19 izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 odstotni izpad dohodka glede na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pa glede na povprečje dohodkov zadnjega leta.

Upravičenci: Nosilec kmetije ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji

4. Ukrep: Delno povračilo fiksnih stroškov

Trajanje: Od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Opis: Kritje fiksnih stroškov podjetja, ki ga je prizadela epidemija COVID-19.
V primeru upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019 od 30 % do 70 % se podjetju povrne 0,6% od letnih prihodkov od prodaje, ki jih je dosegel leta 2019 oz. prihodkov od prodaje v času od registracije do 1. 9. 2020 preračunano na letno obdobje.

V primeru upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019 nad 70 % se podjetju povrne 1,2 % od letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 oz. prihodkov od prodaje v času od registracije do 1. 9. 2020 preračunano na letno obdobje.

Maksimalno povračilo fiksnih stroškov:

1.000,00 EUR mesečno na redno zaposlenega v upravičenem obdobju pri prosilcu (število redno zaposlenih in velikost upravičenca se ugotavlja na dan oddaje vloge.)

Najvišji znesek, ki ga lahko podjetja prejmejo znaša 3 milijone evrov za podjetja ustanovljena do 1. 10. 2019, za podjetja ustanovljena po 1. 10. 2019 pa 800.000 evrov.

70 % neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oz. 90 % neto izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Upravičenci:

Delno povračilo fiksnih stroškov pravnim ali fizičnim osebam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so bile registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2020.
 • imajo vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve PKP6
 • je samozaposlena oseba, ki je na dan uveljavitve zakona vključena v zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve zakona vključena v zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2;
 • na dan 31. december 2019 ni podjetje v težavah (v smislu Uredbe 651/2014/EU);
 • podjetje ne more opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic COVID-19;
 • ne krije fiksnih stroškov iz drugih virov (zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov).

Prav tako upravičenec za ta ukrep ne more biti:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70  %,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD, in ima več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge,
 • tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Kako pridobimo sredstva?

Upravičenec za izplačilo pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov elektronsko preko sistema FURS predloži izjavo. S to izjavi, da je izpolnjuje pogoje za upravičeno osebo, in da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Izjaviti mora, da mu bodo prihodki v upravičenem obdobju padli za 30 % ali več glede na isto obdobje leta 2019. Če je bil upravičenec registriran za opravljanje dejavnosti po 1. oktobru 2019, je do pomoči upravičen tisti upravičenec, ki mu bodo prihodki v upravičenem obdobju zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za 30 ali več odstotkov v primerjavi s povprečnimi mesečnimi prihodki od registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje.

Upravičenec mora sam oceniti upravičen upad prihodkov ter predložiti izjavo najkasneje do 31. 12. 2020. FURS bo izplačal povračilo dela fiksnih stroškov za upravičence, ki so predložili izjavo v novembru ali decembru 2020, 20. januarja 2021.

5. Ukrep: Organiziranje dela na domu s strani delodajalca

Opis: Delodajalec lahko svoj delovni proces prilagodi na način, da organizira delo od doma pri tem pa mora upoštevati 102. člen PKP6 v povezavi z 68. členom ZDR-1. PKP 6 podrobneje se določa način obvestitve inšpektorata za delo ter podatki na obvestilu, ki ga mora delodajalec posredovati inšpektoratu za delo.

Ko delodajalec napoti delavca na delo od doma mora obvestiti inšpektorat za delo v elektronski obliki ter v obvestilu navesti:

 • podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
 • podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (ime in priimek, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
 • morebitna tveganja za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

6. Ukrep: Odlog plačila DDV

Davčni organ lahko na predlog zavezanca dovoli odlog za čas do 24 mesecev oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi epidemije COVID-19 tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Davčni organ odloči o odlogu oziroma plačilu davkov ali prispevkov po tem členu v roku osmih dni od dneva prejema vloge.

Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije ali pomoč pri odgovorih na morebitna vprašanja, ki se vam porajajo v zvezi z PKP5 ali PKP6 ali drugimi delovnopravnimi vprašanji? Vedno nas lahko kontaktirate na info@eudace.eu, jaka@eudace.eu ali na tel. št. 031 428 265.